W związku z trwającą epidemią COVID-19, w oparciu o wytyczne rządowe oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, wprowadza się następujący regulamin dotyczący funkcjonowania Domu Kultury SM „Nowy Bieżanów” celem zminimalizowania zagrożenia zakażeniem koronawirusem na terenie Domu Kultury.

Procedury bezpieczeństwa dotyczą wszystkich pracowników, uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Domu Kultury SM „Nowy Bieżanów”.

Regulamin może ulegać zmianom w zależności od aktualnych wytycznych.

Organizacja pracy Domu Kultury w okresie zwiększonego reżimu sanitarnego

 1. Dom Kultury udostępniony jest dla uczestników oraz osób prowadzących zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 21:00.
 2. Punkt Obsługi Klienta jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:30 do 19:00.
 3. Szatnie oraz garderoby są nieczynne do odwołania.
 4. Każdy uczestnik zajęć lub jego rodzic/opiekun prawny w przypadku dzieci, jest zobowiązany do wypełnienia, podpisania i złożenia w Punkcie Obsługi Klienta umowy uczestnictwa w zajęciach wraz z załącznikami.
 5. Uczestnik zajęć lub rodzic/opiekun prawny przyprowadzający dziecko dzwoni domofonem do sali przypisanej do danych zajęć (zgodnie z informacją otrzymaną przy zapisie na zajęcia i opisem na domofonie).

Zalecenia:

 1. Na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych mogących wskazywać na chorobę zakaźną. Dotyczy to pracowników, osób prowadzących zajęcia, uczestników zajęć, rodziców/opiekunów prawnych dzieci, osób oglądających wystawy lub widzów na Sali Widowiskowej.
 2. Każda osoba wchodząca do Domu Kultury ma obowiązek zdezynfekować ręce, założyć maseczkę oraz zapoznać się z regulaminami i instrukcjami znajdującymi się w ogólnodostępnych miejscach.
 3. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek punktualnie przychodzić na zajęcia w celu ograniczenia przebywania w obiekcie do niezbędnego minimum.
 4. Należy ograniczyć do koniecznego minimum przemieszczanie się poza salami, w których odbywają się zajęcia.
 5. Rodzice/opiekunowie uczestników zajęć mają obowiązek:
  • punktualnie przyprowadzać/odbierać dzieci z zajęć,
  • przebywać na terenie obiektu tylko w uzasadnionych przypadkach z zachowaniem wymaganego dystansu społecznego oraz niezbędnych środków ostrożności takich jak: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe,
  • zachować dystans społeczny wynoszący min. 2 m odległości od innych osób,
  • nie przyprowadzać uczestnika jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub nastąpił kontakt uczestnika lub rodzica/opiekuna z osobą podejrzaną o zarażenie oraz poinformować pracowników DK o takiej sytuacji.
 6. Osoby przebywające na terenie Domu Kultury zobowiązane są także do:
  • przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii,
  • unikania kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi,
  • zakrywania zgiętym łokciem lub chusteczką ust lub nosa podczas kichania i kaszlu,
  • stosowania się do poleceń pracowników Domu Kultury.
 7. Stosowanie środków dezynfekujących, utrzymanie czystości w reżimie sanitarnym, wietrzenie sal między zajęciami, dezynfekcja po każdych zajęciach sprzętów i przedmiotów używanych podczas zajęć odbywa się zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dopuszczalna liczba uczestników:

Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych są organizowane w małych grupach lub indywidualnie:

 • jednorazowo w obiekcie przebywać może: 65 uczestników zajęć,
 • grupa może liczyć maksymalnie 12 uczestników,
 • minimalna przestrzeń przypadająca na uczestnika zajęć edukacyjnych nie może być mniejsza niż 4 m2 a odległości między stanowiskami powinny wynosić min. 1,5 m
 • minimalna przestrzeń przypadająca na uczestnika zajęć ruchowych i artystycznych nie może być mniejsza niż 10 m2.

Dopuszczalna liczba uczestników mogących przebywać w poszczególnych salach jest umieszczona na drzwiach prowadzących do danej sali. Za monitorowanie wskazanej powyżej liczby osób są odpowiedzialni pracownicy, współpracownicy oraz osoby prowadzące zajęcia.

Obowiązki pracowników/osób prowadzących zajęcia w Domu Kultury

 1. Osoby prowadzące zajęcia pracują zgodnie z harmonogramem ustalonym z Kierownikiem Domu Kultury.
 2. Odnotowują obecność uczestników na zajęciach.
 3. Między zajęciami i w czasie trwania zajęć – jeśli zaistnieje taka potrzeba – dezynfekują powierzchnie dotykowe udostępnionymi środkami do dezynfekcji oraz wietrzą salę.
 4. W przypadku zauważenia jakichkolwiek niepokojących objawów chorobowych mogących wskazywać na chorobę zakaźną uczestnika zajęć, niezwłoczne powiadamiają o tym Kierownika Domu Kultury.
 5. Są odpowiedzialni za dopilnowanie aby uczestnicy zajęć przestrzegali regulaminów obowiązujących w DK w tym zasad sanitarnych.: mycie rąk mydłem zgodnie z instrukcją zamieszczoną w łazienkach, zachowanie między uczestnikami wymaganego dystansu lub założenie maseczek – w zależności od specyfiki zajęć.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS‐CoV‐2 1 u uczestników lub pracowników/osób prowadzących zajęcia w Domu Kultury SM „Nowy Bieżanów”

Na terenie Domu Kultury jest wyznaczone pomieszczenie wyposażone m.in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.

Pracownicy/osoby prowadzące zajęcia:

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów wskazujących na możliwe zakażenie koronawirusem pracownik powinien pozostać w domu i postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. O wystąpieniu ww. sytuacji należy powiadomić Kierownika Domu Kultury.
 2. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie koronawirusem poza Domem Kultury, powinien zgłosić ten fakt Kierownikowi Domu Kultury.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika lub osoby prowadzącej zajęcia, będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup uczestników zajęć.

Kierownik DK powiadamia o tym fakcie właściwą̨ miejscowo powiatową stację sanitarno‐epidemiologiczną, przekazując dane kontaktowe pracownika oraz osób z jego bliskiego kontaktu na adres: hk@pssekrakow.pl i stosuje się ściśle do otrzymanych instrukcji i poleceń́.

Jako bliski kontakt należy rozumieć:

 • przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z ww. osobą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
 • bezpośredni kontakt fizyczny (np. podanie ręki),
 • bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami (np. dotykania zużytej chusteczki higienicznej, narażenia na kaszel osoby),
 • przebywanie w tym samym pomieszczeniu co ww. osoba przez co najmniej 15 minut.

Obszar, po którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w DK procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury.

Zaleca się postępowanie zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnymi na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Uczestnicy zajęć:

 1. W przypadku zauważenia u siebie jakichkolwiek niepokojących objawów chorobowych mogących wskazywać na chorobę zakaźną (gorączka, kaszel, duszności) uczestnik niezwłoczne informuje o tym osobę prowadzącą zajęcia.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u uczestnika zajęć należy wdrożyć następującą procedurę:
 • niezwłocznie odizolować uczestnika w wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając opiekę,
  (pracownik sprawujący opiekę nad uczestnikiem w izolacji zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa: dezynfekuje ręce przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia, zakłada rękawiczki i ochronę na nos i usta),
 • poinformować o zaistniałym fakcie rodzica/opiekuna i zobowiązać go do niezwłocznego odebrania dziecka,
 • odbiór dziecka przez rodziców/opiekunów odbywa się przy głównym wejściu do Domu Kultury,
 • w przypadku braku reakcji ze strony rodziców/opiekunów prawnych na prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, kierownik ma prawo zawiadomić Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną o zaistniałej sytuacji,
 • wstrzymać przyjmowanie uczestników zajęć do sali, w której przebywał uczestnik i przeprowadzić dezynfekcję,
 • powiadomić rodziców pozostałych uczestników zajęć z danej grupy o zaistniałej sytuacji.

W przypadku informacji od uczestników, rodziców/opiekunów lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która w ciągu ostatniego tygodnia przebywała w Domu Kultury, kierownik DK kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania instrukcji do dalszego postępowania.

Kierownik Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” wraz z organem nadrzędnym, na podstawie wytycznych i instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia zakażenia na terenie placówki.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 września 2020 roku i obowiązuje do odwołania.